کتایون ولی زاده

مشاور ارشد

درباره کتایون ولی زاده

مشاور ارشد حوزه تجارت بین الملل بویژه مدیریت ریسک اعتباری، بیمه اعتباری، ضمانتنامه اعتباری، اعتبارسنجی و فاینانس تجاری و پروژه