درباره کتایون ولی زاده

مشاور حوزه تجارت بین الملل بویژه مدیریت ریسک اعتباری، بیمه اعتباری، اعتبارسنجی و فاینانس تجاری و پروژه

موسس شرکت آرتا پوشش تجارت ایرانیان (Iran Biz Hub)