شتابدهنده منش

http://manesh.vc/

درباره شتابدهنده منش

مركز نوآوری و شكوفايی صنعتی ايران به دنبال شرایط و مفاهیم نوین جهانی و نیاز کشور به توسعه کارآفرینی به عنوان موتور محرک اقتصاد ملی، مركز آموزش تحقيقات صنعتي ايران به همراه موسسه مطالعات سرمايه‌گذاري ايرانيان كه هر دو در زمينه فعاليت‌های خود، از پيشروهاي بازار هستند، براي تجاري‌سازي و توسعه فناوري‌هاي نوين در ايران الگويي جامع و منحصر به فرد را پايه‌ريزي و براي عرضه آن به جامعه ، اقدام به تاسيس مجموعه جدیدی با نام مركز نوآوري و شكوفايي صنعتي ايران- “منش” کردند.