درباره آرتمیس

طی ۱۰ سال اخیر شاهد پررنگ شدن حضور بانوان در فضای کسب و کار هستیم اما تعداد زنانی که در محافل حرفه‌ای، همایش‌های مرتبط به کسب و کار شرکت می کنند به همان نسبت افرایش نداشته است. تمایل زنان به داشتن جمع هایی با هم جنسان خود که زبان مشترکی بایکدیگر دارند می تواند از عوامل کمرنگ شدن حضور آنان در همایش های مختلط باشد از این رو برای تشویق زنان برای حضور در جمع های حرفه ای با هدف افزایش خود باوری، افزایش توانمندی از طریق معرفی الکوهای موفق و پیشین در هر زمنیه ای ما را بر آن داشت تا درصدد برگزاری دورهمی ماهیانه ای برای برطرف کردن این نیاز باشیم.

آرتمیس از تیر ماه ۹۸ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد تا علاوه بر رفع نیاز زنان برای ارتباط گرفتن با سایر هم نوعان خود به شکل حرفه ای ، بتواند از طریق الگو سازی خودباوری را در زنان افزایش داده  و هیجان دست یافتن به موفقیت و پیشرفت را تقویت کند.

بانی این دورهمی، زنانی هستند با آرمانهای مشترک، زبان و درک مشترک از کسب و کار و فضای حرفه ای با همه زنان!

این دورهمی ها به دلیل خلا کنونی در داشتن چنین جمع هایی حرفه ای ویژه بانوان شاغل،علاقه مند به راه اندازی کسب و کار و زنان کارآفرین شکل گرفته است…

آرتمیس ماهیانه میزبان همه زنان ایران زمین با هر موقعیت اجتماعی و موقعیت شغلی است که در آن برای بهبود توانمندی ها و افزایش خودباوری به یکدیگر کمک کرده تا به آرمانها و رویاهایمان رنگ واقعیت ببخشیم.