حسام اسایش

دزد و ساقی مواد مخدر هستم ..

درباره حسام اسایش

  • سلام

..

اینجانب هسام اسایش هستم

دیپلم ردی

بیکار

معتاد

معضل جامعه

انگل اجتماع