درباره زهرا شتردار

دیجیتال مارکتینگ رو دوست دارم

دلم میخواست برم حقوق بخونم اما از دفاع نا حق ترسیدم