درباره سوده دشتی

من سوده دشتی هستم دارای دکتری عالی مدیریت و روانشناس صنعتی و سازمانی. حوزه کاری من در خصوص پلتفرم آنلاین رفتار شناسی در سازمان ها است. هم اکنون به عنوان هم بنیانگذار و مدیر علمی سایت تست و تایپ مشغول هستم و مشاور و مدرس سازمان ها و شرکت ها در خصوص مهارت های نرم، رفتارشناسی و کار تیمی هستم.