محمود اسكندري

مديريت پروژه و مهندسي فرآيند و مديريت و برنامه ريزي استراتژيك و پياده سازي سيتم هاي مديريت كيفيت

درباره محمود اسكندري

كارشناسي ارشد مهندسي صنايع

متخصص مديريت فرآيند و مديريت پروژه و برنامه ريزي و مديريت استراتژيك و همچنين پياده سازي سيستم هاي مديريت كيفيت در سازمان

محمود اسكندري در 1 رویداد آرتمیس شرکت داشته است