درباره مهدیه فتحی

برنامه نویسی، مارکتینگ و محتوا سه ضلع اصلی هستن که مثلث خواسته هام رو توصیف می کنن.
تو زندگی هیچی اندازه ی هیجان و اتفاق های جدید، نمیتونه منو به خودش جذب کنه. همیشه از تغییر استقبال می کنم و معمولا ساکتم 🙂

مهدیه فتحی در 1 رویداد آرتمیس شرکت داشته است