درباره مهدیه یوسفی

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏همیشه دنبال بِه شدن. برنامه نویس، شعر دوست، عاشق سفر شب ها رویاپرداز و روزها عملگرا