کارمل مالکی

موسس شرکت تصویرپرداران رایا

درباره کارمل مالکی

مهندسین مشاور تصویرپردازان رایا
•مدیریت کارمل مالکی
کارشناس هنرتجسمی .گرافیک و تصویرسازی

عضو رسمی شبکه طراحان گرافیک

• بالغ بر ده سال سابقه فعالیت در امور هنر و تبلیغات و بین المللی
•برنده جایزه بین المللی ایتالیا برای پروژه (تولدی دوباره)
• همکاری و مدیر برنامه ایران درودی نقاش معاصر
•انجام کلیه امور طراحی و چاپ
آموزش نرم افزار های گرافیک
•آموزش چاپ دستس و ماشینی
•آموزش تکنیکهای نقاشی
•آموزش سفال برجسته و تابلوهای رنگ روغن برجسته
• آموزش هندسه نقوش . و خلاقیت