مريم حيدرزاده

رئيس سيستمها و روشها

درباره مريم حيدرزاده

من دانشجوي دكتري مديريت بازرگاني و رئيس سيستمها و روشهاي يك شركت داروسازي هستم و مشتاق در زمينه كارآفريني و سرمايه گذاري در بخشهاي توجيه پذير صنعت و خدمات.